Alman Vatandaşlarının Miras Yoluyla Türkiye’de Taşınmaz Edinimi

01.11.2016 | EKHH

Genel Olarak

Yabancıların Türkiye’de taşınmaz mal (ev, arsa vs.) edinmeleri, 2644 sayılı Tapu Kanunu (‘Tapu Kanunu’) ile düzenlenmektedir. Tapu Kanunu’nun ilgili 35 ve 36. maddelerinde 2012 yılında yapılan değişiklikle, uzun yıllardır yürürlükte olan karşılıklılık (mütekabiliyet) esası kaldırılmıştır. Artık tapu daireleri yabancılar taşınmaz mal edinirken mütekabiliyetin var olup olmadığını araştırmak zorunda değildir. Peki, yabancılar miras yoluyla Türkiye’de taşınmaz edinirken ne gibi kısıtlamalarla karşılaşmaktadır?

Yabancıların Türkiye’de Taşınmaz Edinebilmesinin Şartları Nelerdir?

Yabancı ülke vatandaşları ancak kanuni sınırlamalar çerçevesinde Türkiye’de taşınmaz edinebilmektedirler:

  • Öncelikle, Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen listedeki yabancı ülke vatandaşları Türkiye’de taşınmaz mal sahibi olabilmektedirler. Bu noktada, Alman vatandaşları açısından bir sıkıntı bulunmamaktadır.
  • Yabancı uyruklu gerçek kişilerin edindikleri taşınmazların toplam alanı, özel mülkiyete konu ilçe yüz ölçümünün yüzde onunu (%10) ve kişi başına ülke genelinde otuz hektarı (300 dönümü) geçemez. Bakanlar Kurulu bu miktarı iki katına kadar artırmaya yetkilidir.
  • Askeri yasak bölgelerde yabancıların taşınmaz edinme hakkı bulunmamaktadır. Bunun yanı sıra Bakanlar Kurulu, askeri yasak bölgelere yakınlığı veya diğer stratejik nedenlerle tespit edilecek bölgelerde de yabancıların taşınmaz mal edinemeyeceklerine ve izin alınmadıkça kiralayamayacaklarına karar verebilmektedir. Bu durumda yabancıların, taşınmaz edinmeden önce söz konusu ev ya da arazinin askeri yasak bölge ya da güvenlik bölgeleri içerisinde olup olmadığını sorgulatmaları gerekmektedir.

O halde, kendisine Türkiye’de bir taşınmaz miras kalan Alman vatandaşının söz konusu taşınmazın yabancıların edinimi yasak olan bölgelerden olup olmadığına ve yabancıların edinebilecekleri miktarı aşıp aşmadığına dikkat etmesi ileride birtakım idari yaptırımlarla karşı karşıya kalmaması açısından çok önemlidir.

Sınırlamalara uymamanın yaptırımı nedir?

Maliye Bakanlığı, yukarıda bahsedilen sınırlamalara uyulmadan taşınmazın yabancı kişi tarafından elde edildiğini tespit ettiği takdirde bu kişiye ilgili taşınmazı tasfiye etmesi (satması veya elden çıkarması) için bir yıl müddet tanımaktadır. Bir yıl süre zarfında tasfiye edilmeyen taşınmazlar Bakanlık tarafından tasfiye edilerek bedele çevrilip, bu bedel hak sahiplerine ödenmektedir.

O halde Alman vatandaşlarının Türkiye’de taşınmaz mal edinirken ve edindikten sonra idari yaptırımlarla karşı karşıya kalmamaları için dikkatli olmaları gerekmektedir. Ayrıyeten, yabancıların Türkiye’de taşınmaz mal edinmeleri çoğu zaman bir takım bürokratik işlemleri (gerekli izinlerin alınması, belgelerin sunulması, tercüme ve onaylar vs.) beraberinde getirmektedir. Elbinsel Kanzlei müvekkillerine bu konuda her türlü hukuki danışmanlık ve dava takibi hizmetlerini sağlamaktadır.

Elbinsel Kanzlei

Türkiye’de miras veya satın alma yoluyla taşınmaz mal edinmek istiyorsanız Türk ve Alman hukukunda uzman olan avukatlarımız Katja Habermann ve Buse Kilavuz ‘dan her türlü hukuki desteği alabilirsiniz.