Mirasçılar Katılma Alacağı Talep Edebilecek

17.5.2017 | EKHH

Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi ve Katılma Alacağı Nedir?

2002 yılından bu yana, eşler arasında kural olarak edinilmiş mallara katılma rejiminin uygulanması asıldır. Edinilmiş mallara katılma rejimi, eşlerin evlilik birliği süresince edindikleri malların, boşanma, ölüm veya evliliğin iptali gibi mal rejimini sona erdiren haller oluştuğu takdirde, eşit şekilde paylaştırılmalarını öngörür. Edinilmiş mallar, her eşin evlilik boyunca karşılığını vererek elde ettiği malvarlığı değerleridir. Örneğin; eşin çalışmasının karşılığı olan edinimler, kişisel malların gelirleri, sosyal güvenlik veya sosyal yardım kurum ve kuruluşlarının yaptıkları ödemeler ya da çalışma gücünün kaybı nedeniyle ödenen tazminatlar birer edinilmiş maldır. Eşler, aralarında anlaşıp mal ayrılığı ya da mal ortaklığı gibi başka bir mal rejiminin uygulanmasını kararlaştırmadıkları takdirde, evlilik birliğinin devamı süresince edinilen malların yarısı üzerinde diğer eşin hakkı bulunmaktadır. Diğer bir deyişle, mal rejiminin sona ermesiyle eşler birbirlerinin edinilmiş malları üzerinde ‘katılma alacağına’ sahip olurlar. Eşlerin kişisel malları ise paylaşım konusu olmaz.

Eşlerden Birinin Vefat Etmesi

Eşlerden birinin vefat etmesi, mal rejimine son veren hallerden biridir. Ölüm halinde sağ kalan eşin miras hukukundan doğan hakları olduğu gibi, aile hukukundan doğan da birtakım hakları vardır. Örneğin; edinilmiş mallar üzerindeki alacak hakkı. Hatta sağ kalan eşin aile hukukundan doğan talep hakkı önceliklidir. Şöyle ki; bir eş vefat ettiğinde, öncelikle eşler arasındaki aile hukukundan doğan mal rejiminin tasfiyesi yapılır, ardından miras paylaşımına geçilir. Edinilmiş malların paylaşımı yapıldıktan sonra geriye kalan malvarlığı üzerinde diğer eş çocuklarla birlikte mirasçı olduğu takdirde ¼ oranında hak sahibidir.

Vefat Edenin Mirasçıları Sağ Kalan Eşten Talepte Bulunabilir mi?

Evet. Mal rejiminin eşlerden birinin vefat etmesiyle sona ermesi halinde edinilmiş mallardan doğan katılma alacağını talep hakkı ölen eşin mirasçılarına geçer. Ancak mirasçıların talep hakkı sınırsız ve süresiz değildir. Mirasçılar katılma alacağı taleplerini sağ kalan eşe karşı 10 yıllık sürede ileri sürmelidirler. Aksi halde, talep hakkı zamanaşımına uğrayacak ve mirasçılar sağ kalan eşten herhangi bir istemde bulunamayacaklardır.

Hukuki Destek Almanın Gerekliliği

Her ne kadar eşlerin ve vefat halinde ölen eşin mirasçılarının edinilmiş mallara katılma rejiminden doğan alacak hakları bulunsa da bu talep dava yoluyla ileri sürülmedikçe kendiliğinden dikkate alınmamaktadır. Dolayısıyla, eşlerin veya mirasçıların kanuni süreler içerisinde ve usulüne uygun şekilde bu taleplerini dava etmeleri gerekmektedir. Elbinsel Kanzlei Hukuk Bürosu müvekkillerine, Almanya ve Türkiye’de her türlü hukuki destek ve danışmanlık hizmetini sunmaktan memnuniyet duymaktadır.